Kullanım Şartları

Bu Genel Hüküm ve Koşullar bir DISC bv girişimi olan 3DArena'ya aittir.

Madde 1- Tanımlar

Bu genel hüküm ve koşullar içerisinde aşağıdaki tanımlar geçerlidir:

 1. Tacir: Felemenk Thuiswinkel Örgütü'nün bir üyesi olan ve belirli bir mesafeden müşterilerine ürün ve/ya hizmet sunan gerçek ya da tüzel kişi;
 2. Müşteri: Faaliyetleri bir uzmanlık ya da iş alanında olmayan ve tacirle mesafeli sözleşmeyle iş yapan gerçek kişi;
 3. Mesafeli sözleşme: Ürün ya da hizmetin belirli bir mesafeden satışı için tacir tarafından hazırlanan sistem çerçevesinde uzaktan iletişim için bir ya da daha fazla teknik kullanılması vasıtasıyla düzenlenen ve sözleşmenin akdedilmesine kadarki süreyi kapsayan sözleşme;
 4. Mesafeli iletişim tekniği: Müşteri ve tacirin aynı anda aynı yerde olmasına gerek kalmaksızın sözleşmenin akdedilmesine yarıyan teknik;
 5. Nükul periyodu: Müşterinin nükul etme hakkını kullanabileceği zaman dilimi;
 6. Nükul hakkı: Müşterinin geri çekilme süresi içinde mesafeli sözleşmeden feragat edebilme ihtimali;
 7. Gün: Takvim günü;
 8. Genişletilmiş işlem süresi: Ürün ya da hizmetin tedarik edilmesinin ve/ya satın alınmasının belirli bir zaman dilimine yayılması vasıtasıyla bu ürün ve hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşme;
 9. Sürekli ortam: Müşteri ya da tacirin kendisine kişisel olarak iletilen tüm bilgileri saklayarak gelecekte değerlendirmesini ve değiştirmeden çoğaltmasını sağlayan yöntemler.

Madde 2- Tacirin Kimliği

DISC TR

Ticaret Ünvanı: DISC bv/Researchsoftware

Kayıtlı adresi & ziyaret adresi:

Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgesi

Cyberpark Tepe Binası Kat: 4 No: 408-409

Bilkent, Çankaya / ANKARA

Mesai saatleri: Pazartesi-Cuma: 09:00-18:00

E-posta adresi: support@researchsoftware.com

Madde 3-Uygulanabilirlik

 1. Bu genel hüküm ve koşullar bir tacir tarafından yapılan her teklif ve tacir ile müşteri arasında imzalanan her anlaşma için geçerlidir.
 2. Mesafeli sözleşmenin akdedilmesinden önce bu genel hüküm ve koşullar müşteriye iletilecektir. Eğer bu mümkün değilse, mesafeli sözleşmenin akdedilmesinden önce, tacir genel hüküm ve koşulların kendi öncülünde incelemeye açık olduğunu ve talep edilmesi hâlinde ücretsiz olarak müşteriye iletileceğini belirtir.
 3. Eğer mesafeli sözleşme elektronik olarak imzalanacaksa, bir önceki paragrafın aksine ve mesafeli sözleşme akdedilmeden önce, genel hüküm ve koşullar metni kendisinin bir veri taşıyıcısına kaydedebileceği biçimde müşteriye sağlanır. Eğer bu mümkün değilse, mesafeli sözleşmenin akdedilmesinden önce, tacir genel hüküm ve koşulların elektronik olarak nerede bulunabileceğini ve talep edilmesi hâlinde ücretsiz olarak müşteriye elektronik ortamda veya başka bir biçimde iletileceğini belirtir.
 4. Bu genel hüküm ve koşulların dışında ürün ya da hizmete özel başka hüküm ve koşulların da geçerli olduğu durumlarda, ikinci ve üçüncü paragraflar benzerlik temelinde geçerlidir; bu farklı hüküm ve koşulların bağdaşmadığı durumlarda müşteri kendisinin lehindeki hükmün uygulanmasını talep edebilir.

Madde 4-Teklif

 1. Eğer bir teklif belirli bir süre için geçerli ise ya da belirli şartlara bağlıysa bunların teklifte açıkça belirtilmiş olması gerekir.
 2. Teklif, sunulan ürün ya da hizmetin eksiksiz ve tam tanımını içerir. Tanım, müşterinin teklifi yeterli biçimde değerlendirebilmesini sağlayacak kadar detaylı olmalıdır. Eğer tacir çeşitli illüstrasyonlar kullanıyorsa, bu illüstrasyonlar sunulan ürün ya da hizmetin gerçek temsilleri olmalıdır. Tacir teklifteki bariz hata ya da yanlışlıklara bağlı değildir.
 3. Her teklifte müşterinin teklifi kabul etmekle hangi hak ve yükümlülüklere sahip olacağının açıklandığı bilgiler yer almalıdır. Bu bilgiler içinde özellikle aşağıdakiler yer almalıdır:
  • Vergilerin dahil edildiği fiyat;
  • Tüm teslimat masrafları;
  • Sözleşmenin akdedilme yöntemi ve bu yöntemin gereklilikleri;
  • Nükul hakkı tanınıp tanınmadığı;
  • Ödeme, teslimat ve sözleşmenin uygulanma şekli;
  • Teklifin veya fiyatın geçerlilik süresi;
  • Eğer mesafeli iletişim tekniğinin masrafları temel gümrük vergisinin dışında bir temelde hesaplanıyorsa, gümrük vergisinin boyutu;
  • Akdedildikten sonra sözleşmenin müşterinin erişebileceği biçimde dosyalanıp dosyalanmayacağı;
  • Müşterinin sözleşmenin akdedilmesinden önce üstlenmek istemediği faaliyetlerle ilgili nasıl bilgi edinebileceği ve bunları sözleşme akdedilmeden önce nasıl rektifiye edebileceği;
  • Sözleşmenin, Felemenkçe’ye ek olarak, imzalanabileceği diğer diller;
  • Tacirin tâbi olduğu davranış kodları ve müşterinin bu kodların elektronik versiyonlarını inceleyebileceği yöntem;
  • Eğer mesafeli sözleşme ürün ya da hizmetin devamlı ya da periyodik olarak tedarik edilmesini içeriyorsa, sözleşmenin geçerli olacağı minimum süre.

Madde 5- Sözleşme

 1. Sözleşme Paragraf 4’te öngörülen koşullara bağlı olarak müşterinin teklifi kabul ettiği ve yine bu paragrafta bahsi geçen şartlar yerine getirildiği anda akdedilir.
 2. Eğer müşteri teklifi elektronik ortamda kabul ettiyse, tacir en kısa sürede teklifin kabul makbuzunu elektronik olarak sağlamalıdır. Bu kabul belgesi sağlanana değin müşteri sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir.
 3. Eğer sözleşme elektronik ortamda akdediliyorsa, tacir verilerin elektronik yolla aktarılmasıyla ilgili teknik ve organizasyonel güvenlik önlemlerini alır ve güvenli bir web ortamı sağlar. Eğer müşteri ödemeyi elektronik ortamda yapacaksa, tacir uygun güvenlik önlemlerini almalıdır.
 4. Tacir –yasal çerçeve içinde- müşterinin ödemelerini yapabilme durumu ve mesafeli sözleşmenin akdedilme sorumluluğu ile ilgili olgu ve faktörler ile ilgili bilgi edinebilir. Eğer bu bilgiler tacirin sözleşmenin akdedilmesini reddetmesi için yeterli bir zemin oluşturursa, tacir, sebeplerini açıklamak suretiyle, bir teklifi veya uygulamayı reddetme ya da uygulanmasını belirli koşullara bağlama haklarına sahiptir.
 5. Tacir ürün ya da hizmetle birlikte aşağıdaki bilgileri yazılı ya da kalıcı bir ortamdan erişilebilecek biçimde müşteriye iletmekle yükümlüdür:
  • Tacirin, müşterinin şikayetlerini arzedebileceği iş merkezinin adresi;
  • Müşterinin sözleşmeden nükul edebileceği koşullar ve bunun yöntemleri ya da nükul etme hakkının tanınmadığı ile ilgili açık bir hüküm;
  • Geçerli satış sonrası hizmetler ve garanti ile ilgili bilgiler;
  • Eğer tacir sözleşmenin akdinden önce bu hüküm ve koşullarda Madde 4, Paragraf 3’te bahsi geçen verileri sağlamadı ise, bu veriler;
  • Eğer sözleşme süresi bir yıldan uzun ya da belirtilmemiş ise, sözleşmenin sonlandırılması için gerekli şartlar.
 6. Eğer tacir bir dizi ürün ya da hizmet sağlamakla yükümlü ise, bir önceki paragraftaki öngörüler yalnız ilk teslimat için geçerlidir.

Madde 6a- Ürün Tesliminden Sonra Sözleşmeden Nükul Edilmesi

 1. Ürün satın alınırken on dört günden kısa olmayan bir süre içerisinde müşteri herhangi bir sebep göstermeksizin sözleşmeyi feshedebilir. Bu süre ürünün müşteri tarafından ya da onun adına teslim alınmasından sonraki gün başlar.
 2. Bu süre içerisinde müşteri ürüne ve ürünün paketine dikkat göstermelidir. Ürünü yalnız iade etmek isteyip istemediğini değerlendirmek için ihtiyacı olması durumunda açmalı ya da kullanmalıdır. Eğer sözleşmeden nükul etme hakkını kullanmak istiyorsa, ürünü tacire bütün ilgili parçaları ile birlikte iade etmeli ve mümkünse ürünün orijinal durumunda ve paketinde olmasına dikkat etmeli; tacirin sağladığı açık kullanım talimatlarına uymalıdır.

Madde 6b- Hizmet Tesliminden Sonra Sözleşmeden Nükul Edilmesi

 1. Hizmet satın alınırken on dört günden kısa olmayan bir süre içerisinde müşteri herhangi bir sebep göstermeksizin sözleşmeyi feshedebilir. Bu süre sözleşmenin akdedildiği gün başlar.
 2. Sözleşmeden nükul etme hakkını kullanabilmek için müşteri tacir tarafından teklifin yapıldığı gün ya da en geç hizmetin teslimatında belirtilen açık kullanım talimatlarına uygun hareket etmelidir.

Madde 7-Nükul Edilmesi Durumunda Oluşan Maliyet

 1. Eğer müşteri sözleşmeden nükul etme hakkını kullanırsa sorumlu tutulabileceği maliyet en fazla ürünlerin iade edilmesi maliyeti olabilir.
 2. Eğer müşteri herhangi bir ödeme yapmışsa, tacir bu meblağı en kısa sürede ve ürünün iade edilmesinden ya da müşterinin nükul etme hakkını kullanmasından itibaren 30 günden geç olmamak kaydıyla iade eder.

Madde 8- Nükul Etme Hakkının Önlenmesi

1. Tacir müşterinin nükul etme hakkını ancak teklif anında ya da en geç sözleşmenin akdedilmesi öncesinde belirtilmiş olması durumunda engelleyebilir.

2. Nükul etme hakkının önlenmesi ancak aşağıdaki ürünler için mümkündür:

 • Tacir tarafından müşterinin beklentisine göre özel olarak üretilenler;
 • Açık olarak kişisel kullanıma yönelik olanlar;
 • Ürünün özellikleri gereği iade edilemeyecek olanlar;
 • Kolayca çürüyen ya da eskiyenler;
 • Fiyatı tacirin etkisinin olmadığı bir finansal markette dalgalanmaya tâbi olanlar;
 • Bireysel gazete ya da dergiler;
 • Müşterinin mühürünü kırarak kullandığı ses-video kayıtları ile bilgisayar yazılımları.

3. Nükul etme hakkının önlenmesi ancak aşağıdaki hizmetler için mümkündür:

 • Konaklama, taşıma, restoran işleri veya tatil aktivitelerinden belirli bir gün ya da periyotta sağlanacak olanlar;
 • Müşterinin açıkça kabul etmesiyle nükul etme süresi bitmeden hizmetin sağlanmasına başlananlar;
 • Bahis ya da şans oyunları ile ilgili olanlar.

Madde 9-Fiyat

1. Teklifte belirtilen geçerlilik süresinde, VAT vergi (value-added tax) oranlarında olabilecek değişiklikler haricinde, ürün ya da hizmetin fiyatı arttırılamaz.

2. Bir önceki paragrafın aksine tacir ürün ya da hizmeti, kendi etkisinin olmadığı bir finansal pazardaki fiyat dalgalanmaları nedeniyle, değişken fiyatlarla sunabilir. Bu durumda teklifte belirtilen fiyatların önerilen fiyat olduğu ve ürün fiyatının bu pazardaki dalgalanmalara bağlı olduğu teklif metninde belirtilmelidir.

3. Sözleşmenin akdedilmesinden sonraki 3 ay içindeki fiyat yükseltmeleri ancak yasal düzenleme ya da öngörülerden kaynaklanırsa uygulanabilir.

4. Sözleşmenin akdedilmesinden 3 aydan fazla süre geçtikten sonraki fiyat yükseltmeleri ancak tacirin öngörüsüne ve aşağıdaki şartlara bağlıdır:

 • Fiyat yükseltme yasal düzenleme ya da öngörüler temelinde yapılmalıdır.
 • Müşteri yüksek fiyatın uygulamaya konacağı gün sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir.

5. Teklifte belirtilen ürün ya da hizmet fiyatları VAT (value-added tax) dahil olarak belirtilmelidir.

Madde 10- Mutabakat ve Garanti

1. Tacir, ürün ya da hizmetin sözleşmeyi, teklifte belirtilen özellikleri, güvenilirlik veya elverişlilik şartları ile sözleşmenin akdedildiği tarihte yürürlükte olan yasal öngörü ve/ya düzenlemeleri karşıladığını garanti eder.

2. Tacir, üretici ya da ithalatçı tarafından sağlanan garanti anlaşması, müşterinin, tacirin müşteriye karşı sorumluluklarını yerine getirmemesi durumunda, yasal zeminde ya da mesafeli sözleşme şartları temelinde sahip olduğu hak ve iddiaları etkilemez.

Madde 11-Tedarik ve Uygulamaya Koyma

1. Tacir ürünleri ile ilgili siparişleri alırken ve uygulamaya koyarken ve hizmetleri ile ilgili hükümleri belirlerken çok dikkatli davranır.

2. Teslimat adresi müşterinin şirkete bildirdiği adrestir.

3. Bu genel hüküm ve koşulların 4. Maddesi dikkate alınarak şirket kabul ettiği siparişleri etkin bir sevkiyat yöntemiyle ve, farklı bir süre üzerinde anlaşılmadıysa, en geç 30 gün içerisinde teslim eder. Eğer teslimatta gecikme olursa, teslimatın bütünü ya da bir kısmı sağlanamazsa, müşteri en geç siparişten sonraki bir ay içerisinde bilgilendirilmelidir. Bu durumda, müşteri sözleşmeyi herhangi bir ücret ödemeksizin feshedebilir ve muhtemel zararlarının karşılanmasını talep edebilir.

4. Bir önceki paragrafta belirtilen feshetme durumunda, tacir müşterinin yaptığı ödemeyi mümkün olan en kısa ve 30 günden uzun olmayan sürede iade etmek zorundadır.

5. Eğer bir siparişin teslim edilmesi imkân sınırları dahilinde değilse, tacir bir yenileme maddesi talebinde bulunabilir. Yenileme maddesinin sağlanacağı en geç teslimat anında açıkça bildirilecektir. Bir yenileme maddesi yazılması durumunda nükul hakkı önlenemez. İade masrafları tacir tarafından karşılanacaktır.

6. Ürünün zarar görmesi ya da kaybolmasına ilişkin riskler, taraflar aksi yönde anlaşmadıkça, teslimat anına kadar tacire aittir.

Madde 12- Uzatılmış Süre İşlemleri: Süre, Sonlandırma, Uzatma

Sonlandırma

1. Müşteri bir ürünün (elektrik dahil) ya da hizmetin düzenli teminini içeren açık uçlu bir sözleşmeye, çekilme kurallarına ve bir aydan uzun tutulamayacak bildirme süresine uymak kaydıyla, son verebilir.

2. Müşteri bir ürünün (elektrik dahil) ya da hizmetin düzenli teminini içeren vadeli bir sözleşmeye, çekilme kurallarına ve bir aydan uzun tutulamayacak bildirme süresine uymak kaydıyla, son verebilir.

3. İlk iki paragrafta belirtilen sözleşmeler bakımından müşteri:

- Sözleşmeye herhangi bir zamanda son verebilir ve son verme belirli bir zaman ya da periyota kısıtlanamaz;

- Sözleşmeleri akdedildikleri şekilde sonlandırabilir;

- Sözleşmeleri tacir için şart koyulmuş bildirme süresine bağlı olarak her zaman sonlandırabilir.

Uzatma

4. Bir ürünün (elektrik dahil) ya da hizmetin düzenli teminine ilişkin vadeli sözleşme başka bir vade için otomatik olarak uzatılamaz ya da yenilenemez.

5. İlk paragrafta belirtilenden farklı olarak, günlük ya da haftalık gazete ya da dergilerin düzenli teminine ilişkin vadeli bir anlaşma üç ayı geçmeyecek bir süre için, müşterinin sözleşmeyi uzatma periyotunun sonuna kadar ve bildirim süresi bir ayı geçmeyecek şekilde sonlandırma hakkı saklı olmak kaydıyla, otomatik olarak uzatılabilir.

6. Ürün ya da hizmetlerin düzenli teminini içeren vadeli bir sözleşmenin belirsiz bir periyot için uzatılabilmesi ancak müşterinin herhangi bir zamanda bildirim süresi bir ayı geçmeyecek şekilde sözleşmeyi sonlandırma hakkının olmasıyla mümkündür. Eğer sözleşme günlük ya da aylık gazete ve dergilerin düzenli ama ayda bir defadan az olarak teminini içeriyorsa, bildirim süresi üç ayı geçmeyecektir.

7. Günlük ya da aylık gazete ve dergilerin tanıtım amacıyla (deneme ya da tanıtım üyeliği)düzenli olarak teminini içeren vadeli sözleşmeler otomatik olarak uzatılamaz ve deneme ya da tanıtım periyotunun sonunda otomatik olarak sona erer.

Süre

8. Eğer vadeli sözleşmenin vadesi bir seneyi geçiyorsa, bir yıldan sonra müşteri, bir ayı geçmeyecek bir bildirim süresine riayet etmek kaydıyla ve makûllük ve hakkaniyet sözleşmenin erken bitirilmesinin kabul edilemez olduğunu işaret etmediği sürece, sözleşmeyi her zaman sonlandırabilir.

Madde 13- Ödeme

1. Eğer aksi belirtilmemişse, ürünlerle ilgili ödeme ürünün teslim edilmesinden itibaren 14 gün içerisinde yapılır. Hizmet teminini içeren sözleşmelerde ödeme sözleşmeyle ilgili dokümanların yayınlanmasından itibaren 14 gün içerisinde gerçekleştirilir.

2. Tüketiciye ürün satışında genel hüküm ve koşullarda ön-ödeme asla %50’yi geçemez. Ön ödeme yapılacağı durumlarda, tüketici öngörülen ön ödemeyi yapmadan önce sipariş ya da hizmetin uygulanmasıyla ilgili herhangi bir hak talep edemez.

3. Tüketici ödeme evraklarında sağlanan ya da belirtilen verilerdeki herhangi bir yanlışlığı aynı anda tacire bildirmek zorundadır.

4. Tüketicinin ödemeyi gerçekleştirmemesi durumunda, tacir, yasal sınırlar içinde, tüketiciye daha önceden bildirmiş olduğu makul masrafları yansıtabilir.

Madde 14- Şikayet Prosedürü

1. Tacir, kamuya açık şekilde bir şikayet prosedürü belirler ve şikayetleri bu prosedüre göre değerlendirir.

2. Sözleşmenin uygulanması ile ilgili şikayetler, tüketici kusurları fark ettikten sonra, tüm hatlarıyla ve açıkça, geciktirilmeden tacire bildirilmelidir.

3. Şikayetler, tacire bildirilmelerinden sonraki 14 günlük periyot içinde cevaplanmalıdır. Eğer şikayetin incelenme süresinin daha uzun süreceği düşünülüyorsa, tacir 14 gün içinde şikayetin kendisine ulaştığını ve daha kapsamlı bir cevabın ne zaman verilebileceğini içeren bilgilendirmeyi tüketici ile paylaşmalıdır.

4. Eğer şikayet ortak bir noktada çözülemez ise, bu şikayet uyuşmazlık çözüm çerçevesinde ele alınır.

Madde 15- Uyuşmazlıklar

1. Tacir ve tüketici arasında sadece bu genel hüküm ve koşulları içeriren sözleşme imzalanır ve sadece Felemenk kanunlarına tabi tutulur.

2. Tacir tarafından sağlanacak ürünler ve servislere bağlı olarak sözleşmeye bağlı ya da sözleşme sonucu olarak tüketici ve tacir arasında çıkan uyuşmazlıklar için tüketici veya tacir tarafından, kanunla açık olarak bir başka mahkeme işaret edilmedikçe, DISC bv'nin ikamet ya da iş adreslerinin bulunduğu yerin yetkili mahkemesi tarafından çözülür.

Madde 16 – Ek veya Farklı Anlaşma Şartları

Ek anlaşma şartları veya bu genel hüküm ve koşullardan farklı anlaşma şartları tüketicilere zarar vermeyebilir  ve bu anlaşma şartları yazılı halde kaydedilmeli veya  tüketiciler tarafından erişilebilir biçimde sürekli ortamda saklamalıdır.

Bu genel hükümler ve koşulların yalnız Felemenkçesi üzerinden hak iddia edilebilir.

Türkçe